Công văn 3892/TCT-CS năm 2017 về kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền phát sóng
Số hiệu: 3892/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3892/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 46408/CT-TTHT ngày 10/7/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội hỏi về việc kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền phát sóng theo công văn hỏi số 12062017/VMM ngày 12/6/2017 của Công ty TNHH Việt Mỹ Media. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 586/TCT-CS ngày 24/2/2017 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất tại công văn số 46408/CT-TTHT nêu trên của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Website-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang