Công văn 3877/BGDĐT-GDTH năm 2017 về triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3877/BGDĐT-GDTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3877/BGDĐT-GDTH
V/v triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức thm định tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục để triển khai dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 ở các địa phương có nhu cầu, trong năm học 2017 - 2018,

Để việc triển khai đạt kết quả tốt, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục đã được Bộ GDĐT thẩm định phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trên nguyên tắc tự nguyện của học sinh và các nhà trường.

2. Tổ chức tập huấn, hỗ trợ k thuật dạy học; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mc cho cán bộ quản lý, giáo viên trong quá trình triển khai.

3. Chịu trách nhiệm về kết quả triển khai và báo cáo chất lượng dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục vào cuối học k I, trước ngày 15/01/2018 và cuối năm học, trước ngày 15/6/2018. Tng hợp báo cáo quy mô, số lượng triển khai (theo mẫu đính kèm) gửi về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 30/8/2017.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh/thành phố;
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Cổng thông tin điện t
Bộ GDĐT;
- Lưu VP, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 3877/BGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 8 năm 2017)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./…..

……., ngày     tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

ĐĂNG KÍ SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1
THEO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT LỚP 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC
Năm học 2017 - 2018

TT

Quận/ huyện

Số trường

Số lớp

Số học sinh

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

….

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.