Công văn 3815/BHXH-CNTT năm 2017 tiếp nhận dữ liệu đến Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 3815/BHXH-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3815/BHXH-CNTT
V/v tiếp nhận dữ liệu đến Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo him xã hội Công an Nhân dân.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-BHXH ngày 20/6/2016, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Công văn số 3440/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của Bo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bổ sung hàm tra cứu lịch sử khám chữa bệnh với mục đích hỗ trợ cơ sở y tế tự động tra cứu thông tin của thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) với giá trị đầu ra là các thông tin liên quan đến cá nhân người tham gia BHYT trên thẻ và giá trị sử dụng của thBHYT, để góp phần đy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT và góp phần cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ (hướng dẫn chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Đề nghị BHXH các tnh thông báo đến các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan BHXH để các cơ sở y tế chủ động trong việc điều chnh phần mềm qun lý tại bệnh viện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (
để p/h);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị
: BT, CSYT, PC, VP, TT, ST, GĐB, GDN;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 3815/BHXH-CNTT ngày 30 tháng 8 năm 2017 của BHXH Việt Nam)

Bổ sung hàm kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh

1. Mô tả

Request URL

HMAC

http://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/egw/KQNhanLichSuKCB595

Request Method

POST

Request Header

Content-Type: application/json

Query Parameters

token= {token} &id_token={id_token} &usename= {username}&password={password}

(Tham khảo mục 2)

Form data

Đối tượng “theBHYT” bao gồm

{

maThe”: { mã thẻ },

“hoTen”: { họ tên },

“ngaySinh”: { ngày sinh },

“gioiTinh”: { giới tính },

“maCSKCB”: { mã cơ sở khám chữa bệnh },

‘‘ngayBD”: { ngày bắt đầu },

ngayKT”: { ngày kết thúc }

}

(Tham khảo mục 2)

Cơ sở khám chữa bệnh kim tra tính đúng đn của thông tin thẻ của bệnh nhân.

2. Thông điệp yêu cầu

Dữ liệu đầu vào

Tên Field

Kiểu dữ liệu

Ghi chú

Mã thẻ

maThe

Chuỗi ký tự

Mã th

Họ tên

hoTen

Chuỗi ký tự

Họ tên chủ thẻ

Ngày sinh

ngaySinh

Chuỗi ký tự

Ngày sinh (DD/MM/YYYY)

Giới tính

gioiTinh

Số

1: Nam ; 2: Nữ

Ngày bắt đầu

ngayBD

Chuỗi ký tự

Ngày bắt đu hạn thẻ (DD/MM/YYYY)

Ngày kết thúc

ngayKT

Chuỗi ký tự

Ngày kết thúc hn thẻ (DD/MM/YYYY)

Mã CSKCB

maCSKCB

Chuỗi ký tự

Mã CSKCB ban đầu

Tên đăng nhập

username

Chuỗi ký tự (an 5)

Tài khoản đăng nhập

Mật khẩu

password

Chuỗi ký tự (an 6.. 10)

Mật khẩu đăng nhập

Token

token

Chuỗi ký tự

Token được trả về từ trước

TokenlD

id_token

Chuỗi ký tự

Token ID được trvề ở hàm trước

3. Thông điệp trả li

Cấu trúc:

- Header status:

- Header Content-Type:application/json;charset=UTF-8

- Json data

Trong đó

- Có hai khả năng đối với thông điệp trả lời: Trường hợp có lỗi trong quá trình xử lý hoặc trường hợp xử lý thành công.

- Trường hợp lỗi: Xem danh mục lỗi sẽ được gửi trả lại.

Trường

Kết quả

Header status:401

Unauthorized: Lỗi không được xác thực

Header status:500

An unexpected error occurred

- Trường hp thành công: Hệ thng trả về:

Trường

Kết quả

Header status

200

Header Content-Type

application/json;charset=UTF-8

Json data

Trvề là một object bao gồm các thuộc tính sau:

+ maKetQua: Trả về mã kết quả giao dịch (Thành công, lỗi)

+ hoTen: Họ tên ch th

+ gioiTinh: Giới tính chủ thẻ

+ diaChi: Địa chỉ chthẻ

+ maDKBD: Mã đăng ký KCB Ban đầu của chủ th

+ cqBHXH: Cơ quan BHXH quản lý thu BHYT

+ gtTheTu: Giá trị thẻ từ

+ gtTheDen: Giá trị thẻ đến

+ maKV: Mã khu vực

+ ngayDu5Nam: Ngày đủ 05 năm liên tục

+ dsLichSuKCB: Danh sách object, mỗi object bao gồm (= null nếu thông tin th chính xác)

{

- maHoSo: mã hồ sơ, để tra cứu thông tin chi tiết

- maCSKCB: mã cơ sở khám chữa bệnh,

- tuNgay: từ ngày,

- denNgay: đến ngày,

- tenBenh: tên bệnh,

- tinhTrang: tình trạng ra viện,

- kqDieuTri: kết quả điều trị

}

 

 

Mô tả kết quả trả về:

Mã kết quả

Mô tả

000

Thông tin th chính xác

001

Th do BHXH Bộ Quốc Phòng quản lý, đề nghị kiểm tra thvà thông tin giấy tờ tùy thân

002

Th do BHXH Bộ Công An quản lý, đề nghị kiểm tra thvà thông tin giấy tờ tùy thân

010

Thhết giá trị sử dụng

051

Mã th không đúng

052

Mã tnh cấp thẻ(kí tự thứ 4, 5 của mã thẻ) không đúng

053

Mã quyn li thẻ(kí tự th3 của mã thẻ) không đúng

050

Khong thay thong tin the bhyt

060

Th sai họ tên

061

Thẻ sai họ tên(đúng kí tự đầu)

070

Thẻ sai ngày sinh

080

Thẻ sai giới tính

090

Th sai nơi đăng ký KCB ban đầu

100

Lỗi khi ly dữ liệu s th

101

Lỗi server

110

Th đã thu hồi

120

Thẻ đã báo giảm

121

Thẻ đã báo giảm. Giảm chuyển ngoại tnh

122

Th đã báo giảm. Giảm chuyển nội tỉnh

123

Thẻ đã báo giảm. Thu hi do tăng lại cùng đơn v

124

Thẻ đã báo giảm. Ngừng tham gia

130

Tr em không xuất trình thẻ