Công văn 38/TCHQ-GSQL năm 2015 về theo dõi quản lý hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng
Số hiệu: 38/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/TCHQ-GSQL
V/v: theo dõi quản lý hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO.
(Đ/c: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 679/TTg-KTN ngày 15/5/2013 về việc cho phép Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai thực hiện thí điểm nhập khẩu săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng để sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất kính;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai tại công văn số 1155/CV-CFG ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu mặt hàng săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng để phục vụ sản xuất như sau:

- Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO được làm thủ tục nhập khẩu 50.000 (năm mươi nghìn) tấn mặt hàng săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng để sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất kính của Công ty. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

- Loại hình nhập khẩu: theo đăng ký của Công ty theo quy định hiện hành;

- Khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên, Công ty xuất trình bản gốc văn bản này và bản sao công chứng công văn số 679/TTg-KTN cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có cửa khẩu nhập để được cấp Phiếu theo dõi và trừ lùi số lượng hàng nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Văn bản này sử dụng để theo dõi, quản lý số lượng hàng hóa nhập khẩu trong năm 2015 tối đa đến 50.000 (năm mươi nghìn) tấn và có thời hạn hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Khi văn bản này hết thời hạn hiệu lực hoặc hết số lượng được phép nhập khẩu, Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Hải quan để thanh khoản theo đúng quy định hiện hành./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh