Công văn 3799/BHXH-BT năm 2017 về hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 3799/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3799/BHXH-BT
V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; để đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, kết nối liên thông dữ liệu HGĐ và bộ công cụ quản lý thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho người tham gia, BHXH Việt Nam hướng dẫn việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT như sau:

1. Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

1.1. Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH: thực hiện theo hướng dẫn tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 Công văn này, hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Khi có phát sinh tăng, điều chỉnh, cấp mới, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT: thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 8 Công văn này.

1.2. Đối với người tham gia BHXH, BHYT được cấp mã số BHXH thực hiện cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH tại Phụ lục 7 kèm theo Công văn này.

1.3. Xây dựng lộ trình cấp đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT theo mã số BHXH, phấn đấu đến 30/6/2018 hoàn thành xong việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH. Ưu tiên tập trung đổi thẻ BHYT cho đối tượng là học sinh, sinh viên; đối tượng có thẻ BHYT hết hạn trước 31/12/2017. Phân công trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ hướng dẫn đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT kê khai, bổ sung thông tin trên Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mu TK1-TS) theo các Phụ lục đảm bảo chất lượng và tiến độ. Kiểm tra, rà soát thông tin Mu TK1-TS với cơ sở dữ liệu đã cập nhật đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin.

1.4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền cao điểm về mục đích, ý nghĩa của mã sBHXH và những điểm mới về quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên các phương tin thông tin đại chúng liên tục từ nay đến 30/6/2018 và gửi Thư ngỏ (Mu kèm theo) đến từng người tham gia BHXH, BHYT.

1.5. Phối hợp với Bưu điện nhận, trả hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT.

1.6. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị và người tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2.1. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Xây dựng các chức năng, hướng dẫn sử dụng phần mềm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy trình các bước được hướng dẫn tại Công văn này.

- Đảm bảo đường truyền, hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động liên tục, thông suốt.

2.2. Ban Thu: Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc cấp mã số BHXH theo quy định. Kịp thời báo cáo, phối hợp các đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2.3. Ban Sổ - Thẻ: Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã sBHXH theo quy định. Kịp thời báo cáo, phối hợp các đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2.4. Vụ Tài chính - Kế toán: Căn cứ quy trình các bước tại Công văn này, xây dựng định mức và hướng dẫn BHXH các tỉnh quản lý, sử dụng kinh phí.

2.5. Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Phát động phong trào thi đua hoàn thành việc cấp mã số BHXH, cấp đổi thẻ BHYT cho người tham gia theo hướng dẫn tại Công văn này.

- Phối hợp các đơn vị xây dựng tiêu chí, đề xuất khen thưởng tổ chức, cá nhân có sáng kiến, và hoàn thành nhiệm vụ định kỳ 3 tháng 1 lần.

2.6. Các đơn vị trực thuộc khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện.

3. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

3.1. Chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH các tỉnh, thành phố để nhận, trả hồ sơ theo trình tự tại các bước trong các Phụ lục kèm theo Công văn này cho đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT.

3.2. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện về máy tính, đường truyền, nhân lực cho Bưu điện văn hóa xã tra cứu thông tin mã số BHXH của người tham gia.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam (Tổ công tác - Ban Thu) để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để p/h chỉ đạo);
- TCT Bưu điện Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BT.