Công văn 3762/VPCP-KGVX báo cáo về chính sách dân số, lao động và gia đình
Số hiệu: 3762/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3762/VPCP-KGVX
V/v báo cáo về chính sách dân số, lao động và gia đình

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Để có thêm căn cứ hoạch định chính sách về dân số và gia đình, một nền tảng quan trọng để phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao, chuẩn bị báo cáo về các nội dung sau đây: phân tích kỹ về sự biến đổi dân số và số người trong độ tuổi lao động từ năm 1980 đến nay và dự báo đến năm 2050, trong đó làm rõ tác động của chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và các chính sách có tác động đến dân số, lao động và gia đình (như chính sách hỗ trợ trẻ em đi học, nhà ở cho người có gia đình, việc quy định tuổi về hưu …), đến việc hình thành lực lượng lao động của đất nước. Báo cáo cần đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu Việt Nam có được cơ cấu dân số "vàng" và gần "vàng" (hai người lao động nuôi một người phụ thuộc: trẻ em, người về hưu), đảm bảo phát triển kinh tế và xã hội bền vững đến năm 2050. Các Bộ cần huy động các đơn vị thuộc Bộ (như Vụ, Cục, Viện nghiên cứu), các chuyên gia để đánh giá sát quá trình thay đổi dân số, người lao động ở nước ta và kiến nghị các giải pháp đồng bộ, dài hạn, đủ mạnh để Việt Nam có quy mô và cơ cấu dân số đảm bảo phát triển bền vững đến năm 2050. Trong Báo cáo, cần giới thiệu hiện trạng, vấn đề và bài học thành công và không thành công trong chính sách dân số, đảm bảo lao động và gia đình phát triển bền vững ở một số nước tiêu biểu (như Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, …).

2. Báo cáo của các Bộ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 6 năm 2012 để có báo cáo tổng hợp gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trước ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (04).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.