Công văn 3756/VPCP-KGVX xây dựng Đề án dạy (phổ cập) tiếng Việt cho người dân tộc thiểu số
Số hiệu: 3756/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Dân tộc, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3756/VPCP-KGVX
V/v xây dựng Đề án dạy (phổ cập) tiếng Việt cho người dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 402/TTr-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2012, trong đó có việc chưa xây dựng Đề án dạy (phổ cập) tiếng Việt cho người dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình nêu trên; Bộ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020;

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, TC, LĐTBXH; UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.