Công văn 3748/VPCP-KGVX xây dựng Đề án đặc thù phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long
Số hiệu: 3748/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3748/VPCP-KGVX
V/v xây dựng Đề án đặc thù phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại văn bản số 925-CV/BCĐTNB ngày 05 tháng 4 năm 2012 về việc xây dựng Đề án đặc thù phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011 - 2015; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2773/BKHĐT-CLPT ngày 23 tháng 4 năm 2012), Bộ Nội vụ (văn bản số 1544/BNV-TH ngày 20 tháng 4 năm 2012), Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 2376/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2012), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cần chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực cả nước; Quyết định số 1033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và Quy hoạch phát triển nhân lực các địa phương trong vùng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các Bộ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, LĐTB&XH, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ