Công văn 3723/TLĐ-QHLĐ năm 2022 về sử dụng nguồn tài chính công đoàn tích lũy hỗ trợ đoàn viên, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
Số hiệu: 3723/TLĐ-QHLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3723/TLĐ-QHLĐ
V/v sử dụng nguồn tài chính công đoàn tích lũy hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang

Căn cứ Kết luận số 541/TB-TLĐ ngày 22/02/2022 Kết luận cuộc họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ngày 21 và 22/02/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trả lời nội dung Tờ trình số 1597/TTr-LĐLĐ ngày 29/12/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang về việc xin chủ trương chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy như sau:

Nhất trí chủ trương để Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang được sử dụng 6.8 tỷ đồng từ tài chính công đoàn tích lũy của Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang để chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.

Đề nghị Liên đoàn Lao động Lao động tỉnh Kiên Giang triển khai việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động theo quy định tại Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021, Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 và Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTĐCT (b/c);
- Ban TC (p/h);
- Lưu: VT, QHLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Anh