Công văn 37/BXD-QLN xác định giá trị nộp tiền sử dụng đất dự án Nhà hỗn hợp ở và làm việc tại 124 Minh Khai do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 37/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/BXD-QLN
V/v xác định giá trị nộp tiền sử dụng đất dự án Nhà hỗn hợp ở và làm việc tại 124 Minh Khai.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 620/TCT/ĐT ngày 13/3/2012 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc xác định giá trị nộp tiền sử dụng đất dự án Nhà hỗn hợp ở và làm việc tại 124 Minh Khai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Về việc xác định diện tích sàn căn hộ đối với phần diện tích sân vườn (có mái che và không có mái)

Căn cứ các quy định pháp luật tại Khoản 2 Điều 70 Luật Nhà ở, Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 và Điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trường hợp diện tích sân vườn đã được ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án Nhà hỗn hợp ở và làm việc tại 124 Minh Khai là phần diện tích được chủ đầu tư bán cho người mua nhà thì được tính như diện tích sàn căn hộ thuộc sở hữu riêng của người mua nhà.

Vì vậy, đối với phần diện tích sân vườn (kể cả có mái che và không có mái) mà chủ đầu tư đã bán cho khách hàng, đã được ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ là thuộc sở hữu riêng của người mua. Đồng thời, phần diện tích này được xác định là diện tích căn hộ để phân bổ tiền sử dụng đất theo quy định nêu tại khoản 2 dưới đây.

2/ Về quy định phân bổ tiền sử dụng đất đối với nhà chung cư theo các tầng

Việc phân bổ giá trị tiền sử dụng đất đối với nhà chung cư để xác định giá thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, và Khoản 2.1 Điều 2 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, cụ thể: “ Đối với công trình xây dựng là nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp (trừ trường hợp quy định tại điểm 2.2 khoản này) thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích nhà của từng đối tượng sử dụng như sau:

a) Hệ số phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa diện tích đất xây dựng nhà và tổng diện tích nhà của các đối tượng sử dụng.

b) Trường hợp nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích nhà của các đối tượng sử dụng để tính hệ số phân bổ”.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, đối với công trình xây dựng là nhà chung cư thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho diện tích nhà ở của từng đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ đồng đều, không phân biệt hệ số phân bổ theo các tầng từ thấp đến cao.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà