Công văn 3669/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 3669/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3669/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (tờ trình số 1210/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3027/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 03 tháng 5 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 5603/BTC-ĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012) về việc đầu tư xây dựng tuyến đường vận chuyển bôxit tránh thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ khả năng huy động nguồn vốn để quyết định hình thức đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.