Công văn 36670/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản trợ cấp thôi việc
Số hiệu: 36670/CTHN-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 28/09/2021 Ngày hiệu lực: 28/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36670/CTHN-TTHT
V/v thuế TNDN đối với khoản trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tin học viễn thông Hàng Không
(Địa chỉ: Số 412 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đ, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, MST: 0103019524)

Trả lời công văn số 1368-AITS-TCKT .ngày 17/9/2021 của Công ty cổ phần tin học viễn thông Hàng Không hỏi về thuế TNDN đối với khoản trợ cấp thôi việc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp:

+ Tại Điều 2 quy định người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

“1. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này:

...b) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;...”

+ Tại Điều 3 quy định người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động có sử dụng từ mười (10) người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau đây:

“...3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.”

+ Tại Điều 41 quy định chuyển tiếp theo Khoản 6 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội:

“1. Thời gian người lao đng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy đnh ti Khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội không được tính để hưởng tr cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Thời gian người sử dụng lao đng đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao đng theo quy đnh ti Khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội được tính đ miễn trách nhiệm tr cấp mất việc làm hoc tr cấp thôi việc theo quy đnh của pháp luật về lao đng, pháp luật về cán b, công chức.

…”

+ Tại Điều 43 quy định hiệu lực thi hành:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.”

- Căn cứ Điểm 2.12 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.12. Khoản chi trả tr cấp mất việc làm cho người lao đng không theo đúng quy định hin hành.”

Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2009 Công ty cổ phần tin học viễn thông Hàng Không có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả bởi Cơ quan Bảo hiểm.

Trường hợp Công ty cổ phần tin học viễn thông Hàng Không chi trả khoản trợ cp thôi việc cho người lao động không theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần tin học viễn thông Hàng Không được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT5;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
-
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường