Công văn 3660/BGDĐT-CTHSSV năm 2016 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3660/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngũ Duy Anh
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3660/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Thông báo Kết luận số 158/TB-VPCP ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, với nhiệm vụ nghiên cứu lồng ghép việc phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số việc như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 392/KH-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh việc tổ chức các lp tập huấn, diễn tập nhằm đạt mục tiêu trong thời gian tới tại mỗi nhà trường có ít nhất 01 cán bộ, giáo viên cốt cán có đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để hướng dẫn, giảng dạy lại cho các học sinh hoặc tổ chức được các hoạt động ngoại khóa về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các nhà trường.

2. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của ngành tại địa phương, chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên và báo cáo tình hình triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/12 hằng năm (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 04.38694916; 0913459858, email: btdung@moet.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh