Công văn 3650/BVHTTDL-TV năm 2017 về xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 3650/BVHTTDL-TV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3650/BVHTTDL-TV
V/v Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi chung là Đề án).

Đđảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án tại các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án với một số nội dung sau:

- Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án thuộc lĩnh vực Bộ, ngành Trung ương và địa phương phụ trách.

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai phải được chi tiết theo các giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế của từng Bộ, ngành Trung ương và địa phương; mỗi Bộ, ngành Trung ương và địa phương có thể xác định các chỉ tiêu cụ thể của mình.

- Bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch.

- Chú trọng phối hợp, lồng ghép thông qua việc thực hiện những nội dung liên quan của các chương trình, đề án khác.

- Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội tham gia thực hiện Đề án.

- Khi triển khai kế hoạch thực hiện Đề án cần tăng cường sự kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai Đề án tại Bộ, ngành Trung ương và địa phương gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 11 hàng năm đ tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án và cung cấp thông tin đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện (Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện), địa chỉ 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng
Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT,
TV, ĐT. 110.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái