Công văn 363/CNTT-MTA năm 2016 về sử dụng chữ ký số của Hệ thống CA Chính phủ trong cơ quan Nhà nước để kê khai bảo hiểm xã hội điện tử
Số hiệu: 363/CNTT-MTA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Trung tâm Công nghệ thông tin Người ký: Lê Anh Sơn
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/CNTT-MTA
V/v sử dụng chữ ký số của Hệ thống CA Chính phủ trong cơ quan Nhà nước để kê khai BHXH điện tử

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trc thuc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo him xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, Trung tâm Công nghệ thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thực hiện giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo cho các cơ quan Nhà nước sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Trung tâm CNTT đề nghị BHXH tỉnh, thành phố phối hợp hướng dẫn các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng chứng thư s chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện giao dịch BHXH điện tử trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Cng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/) sẵn sàng phục vụ các cơ quan Nhà nước kê khai BHXH điện tử sử dụng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Cục CTS-BMTT (để p/h);
- Lưu: VT, MTA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Anh Sơn