Công văn 3595/VPCP-KTTH điều hành hoạt động thương mại biên giới
Số hiệu: 3595/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3595/VPCP-KTTH
V/v điều hành hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 3386/BCT-TMMN ngày 19 tháng 4 năm 2012 về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đánh giá toàn diện những mặt được, chưa được trong điều hành hoạt động thương mại biên giới và xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg và số 139/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới (lưu ý các nguyên tắc điều hành, biện pháp quản lý, thẩm quyền của Ban chỉ đạo Thương mại biên giới trong điều hành hoạt động thương mại biên giới); trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBND các tỉnh biên giới;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
 các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT. 52

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng