Công văn 3594/VPCP-KTTH chuyển phương thức quản lý phí sang cơ chế giá
Số hiệu: 3594/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3594/VPCP-KTTH
V/v chuyển phương thức quản lý một số loại phí sang cơ chế giá

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1527/BGTVT-TC ngày 07 tháng 3 năm 2012), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 4964/BTC-CST ngày 13 tháng 4 năm 2012) và Bộ Tư pháp (công văn số 2616/BTP - PLDSKT ngày 03 tháng 4 năm 2012) về việc chuyển phương thức quản lý một số loại phí sang cơ chế giá, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Trong thời điểm hiện nay, chưa chuyển đổi phương thức quản lý một số loại phí sang cơ chế giá như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1527/BGTVT-TC trên đây; giao Bộ Tài chính nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải khi trình Chính phủ xây dựng Dự án Luật phí, lệ phí.

2. Căn cứ vào quy định của pháp luật phí, lệ phí hiện hành, các Bộ, cơ quan hướng dẫn việc quản lý, quy định mức thu phí cho phù hợp hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ,
 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 19.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.