Công văn 359/SXD-QHKT hướng dẫn thành phần hồ sơ bản vẽ quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số hiệu: 359/SXD-QHKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Đào Quý Tiêu
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/SXD-QHKT
V/v hướng dẫn thành phần hồ sơ bản vẽ quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Bình Định, ngày 09 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1176/UBND-KTN của UBND tỉnh ngày 16 tháng 4 năm 2012 về việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã kiểm tra nắm tình hình về việc thể hiện hồ sơ bản vẽ đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới từ các đơn vị tư vấn và các tổ thẩm định các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, một số tổ thẩm định và đơn vị tư vấn có cách áp dụng khác nhau không đúng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT và Hướng dẫn liên ngành số 01/HD-SXD-NNPTNT- TN&MT ngày 27/3/2012. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ lập quy hoạch chung xã NTM trên địa bàn tỉnh. Để tháo gỡ vướng mắc khó khăn nêu trên nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung xã NTM trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành trong năm 2012, Sở Xây dựng hướng dẫn làm rõ thêm nội dung này như sau:

1. Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2012 thì thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chung xã NTM bao gồm 4 bản vẽ cơ bản như sau:

01- Bản vẽ hiện trạng tổng hợp lồng ghép bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

02- Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới.

03- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất; Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp; Bản vẽ quy hoạch xây dựng.

04- Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

Trên cơ sở 04 bản vẽ cơ bản nêu trên, tuỳ theo tình hình, mức độ phức tạp của từng xã cụ thể của đồ án quy hoạch, việc thể hiện đồ án có thể thể hiện thêm một số bản đồ để thuận tiện trong việc thể hiện thông tin, cụ thể như sau:

a) Đối với bản vẽ số 01 thì vẫn thể hiện 01 bản trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất toàn xã, không tách riêng thành các bản.

b) Đối với bản vẽ số 02 thì vẫn thể hiện 01 bản, không tách riêng thành các bản.

c) Đối với bản vẽ số 03 thì thể hiện thành làm 3 bản đồ khác nhau:

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

+ Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp.

+ Bản vẽ quy hoạch xây dựng.

(Khi thể hiện bản đồ lĩnh vực nào thì không ghi ký hiệu của các lĩnh vực khác).

d) Đối với bản vẽ số 04 thì thể hiện làm 2 bản đồ: Theo hướng ghép các bộ môn hạ tầng trong một bản vẽ:

- Giao thông + Cấp điện + Cấp nước sinh hoạt.

- Thoát nước mưa (kể cả kênh thủy lợi) + Giao thông nội đồng + Vệ sinh môi trường (Nghĩa địa, Bãi trung chuyển rác,…)

Như vậy thành phần hồ sơ cụ thể trong đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới có 07 bản vẽ.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố, các tổ thẩm định và các đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định thực hiện đúng theo hướng dẫn này. (Gửi kèm theo 1 đĩa CD thiết kế quy hoạch xây dựng mẫu xã NTM do Bộ Xây dựng cung cấp để tham khảo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VP Điều phối CTMTQG XD NTM tỉnh;
- Các đơn vị tư vấn lập QHC xã NTM;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu: VT, P.QLQHKT.

GIÁM ĐỐC
Đào Quý Tiêu

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.