Công văn 3558/VPCP-QHQT triển khai Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của Ngân hàng Thế giới
Số hiệu: 3558/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3558/VPCP-QHQT
V/v Triển khai Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của Ngân hàng Thế giới.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 789/UBND-TH ngày 10 tháng 5 năm 2012), của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (công văn số 1085/UBND-XDCB ngày 10 tháng 5 năm 2012), của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (công văn số 955/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012) về việc đẩy nhanh tiến độ Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo kết quả việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 1418/TTg-QHQT ngày 17 tháng 8 năm 2011 về việc triển khai Dự án "Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc", vay vốn của WB, gửi văn bản về Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2012 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng WB tại Hà Nội (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
 các Vụ: TH, ĐP, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý