Công văn 3552/VPCP-QHQT về dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II do Chính phủ Luxembourg tài trợ
Số hiệu: 3552/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3552/VPCP-QHQT
V/v dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II do Chính phủ Luxembourg tài trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3100/BKHĐT-KTĐN, ngày 07 tháng 5 năm 2012) về việc phê duyệt danh mục dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II do Chính phủ Đại công quốc Luxembourg tài trợ. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đại công quốc Luxembourg với các nội dung được nêu tại công văn trên. Vốn đối ứng trong nước tương đương 14,5 tỷ VNĐ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn lưu ý các khuyến nghị tại Mục 3.1 công văn nêu trên, phối hợp với phía Luxembourg xây dựng văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định về quản lý và sử dụng ODA.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cho các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.