Công văn 3529/BNV-CQĐP năm 2016 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án 513
Số hiệu: 3529/BNV-CQĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NỘI VỤ
----
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3529/BNV-CQĐP
V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án 513

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" và Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án nêu trên, đến nay các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sớm chủ động triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện so với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Dự án còn chậm. Vì vậy, để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch thực hiện Dự án nêu nêu tại Văn bản số 1493/BC-BNV ngày 06/4/2016, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án tại địa phương theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã phê duyệt.

2. Quá trình t chức thực hiện có khó khăn, vướng mc đ nghị báo cáo về Bộ Nội vụ để xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, CQĐP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần
Anh Tuấn