Công văn 3519/VPCP-ĐP hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Số hiệu: 3519/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3519/VPCP-ĐP
V/v hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quý II năm 2012 quy định và hướng dẫn cụ thể việc giao đất, cho thuê đất nông nghiệp để sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất nuôi trồng thủy sản... để các địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tăng cường hơn nữa việc quản lý sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai theo đúng quy định của Pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: NN&PTNT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH, NC;
- Lưu: VT, ĐP (5) pvc 93

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.