Công văn 3493/BVHTTDL-TV năm 2021 về xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 3493/BVHTTDL-TV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3493/BVHTTDL-TV
V/v xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước, tác động lớn đến việc triển khai các hoạt động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trong lĩnh vực thư viện, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các biện pháp, mô hình phục vụ sách, báo, bảo đảm nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức, hưởng thụ các giá trị văn hóa cho người dân, đặc biệt đối với bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Để tiếp tục có những biện pháp nhằm bảo đảm nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức phục vụ học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương (lĩnh vực thư viện) thực hiện một số nội dung sau:

1. Đổi mới hình thức, phát huy sự sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức phục vụ sách, báo tại cơ sở thông qua phát triển các mô hình tủ sách phục vụ cộng đồng, thư viện lưu động đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của người dân đặc biệt là các đối tượng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, các bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu phong tỏa, khu cách ly, khu điều trị và những điểm nóng vùng dịch bệnh.

Xác định thư viện cấp tỉnh là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các hoạt động này; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, tổ chức các hoạt động phục vụ sách, báo và các hoạt động thư viện tại vùng dịch.

2. Đổi mới hoạt động cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thông qua không gian mạng phục vụ người sử dụng. Việc tổ chức các hoạt động thư viện bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh, trên tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức và hỗ trợ việc học tập của người dân./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL tỉnh/thành (để tổ chức thực hiện);
- Các thư viện tỉnh (để triển khai thực hiện);
- Lưu: VT, TV, TS.160.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.