Công văn 3488/VPCP-QHQT thống nhất trình tự, thủ tục trình đàm phán, ký và phê chuẩn điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp
Số hiệu: 3488/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tương trợ tư pháp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3488/VPCP-QHQT
V/v Thống nhất trình tự, thủ tục trình đàm phán, ký và phê chuẩn các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (các văn bản số 1040/BNG-LPQT ngày 30 tháng 3 năm 2012 và số 1446/BNG-LPQT ngày 02/5/2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao có văn bản hướng dẫn các cơ quan đề xuất đàm phán, ký điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp nghiêm túc thực hiện trình tự, thủ tục trình về việc đàm phán, ký, phê chuẩn các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

2. Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đang chủ trì thực hiện điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp có hiệu lực đối với Việt Nam chủ động nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ việc ký Hiệp định mới thay thế, hoặc Nghị định thư sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp đang có hiệu lực, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng tăng của công tác tương trợ tư pháp ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
 các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.