Công văn 34733/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế
Số hiệu: 34733/CTHN-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: 14/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34733/CTHN-TTHT
V/v áp dụng chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
(Địa chỉ: S 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội; MST: 0100935180)

Trả lời công văn số 1474/QUACERT-KT ghi ngày 05/08/2021 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

+ Tại Điều 4 hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Tại Điều 9 hướng dẫn về thuế suất GTGT 0%.

+ Tại Điều 10 hướng dẫn về thuế suất GTGT 5%.

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất GTGT 10%.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cung cấp dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm Chứng nhận Phù hợp được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT4;
- Website Cục thuế;

- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường