Công văn 3466/BNV-CCVC về chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016
Số hiệu: 3466/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BNỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3466/BNV-CCVC
V/v chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP); Thông tư s13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV); Quyết định số 1642/QĐ-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; trên cơ sở báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2016 của Quý cơ quan, Bộ Nội vụ xác định và thông báo chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2016 của Quý cơ quan (kèm theo).

Đnghị Quý cơ quan xem xét và có văn bản cử cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch dự thi đã được hướng dẫn tại công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016. Văn bản và hồ sơ cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 05/8/2016. Sau thời hạn này, Bộ Nội vụ không tiếp nhận văn bản và hsơ cử dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 và số cán bộ, công chức này chuyn sang kế hoạch thi năm tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Quý cơ quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo c
áo);
- Các đồng chí Thứ tr
ưởng Bộ Nội vụ;
- HĐT nâng ngạch CVC, CVCC của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CC
VC (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

(Kèm theo công văn số: 3466/BNV-CCVC ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị: BTư pháp

1. Chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp: 10 (Mười ch tiêu).

2. Chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính: 30 (Ba mươi chỉ tiêu).

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 3972/BNV-CCVC năm 2016

Ngày 21/7/2016, Bộ Nội vụ có Công văn số 3466/BNV-CCVC thông báo chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016. Nay theo đề nghị của Quý cơ quan về việc bổ sung chỉ tiêu nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2016, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016 của Quý cơ quan (có phụ lục kèm theo công văn này).

2. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, có văn bản gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/8/2016 danh sách chính thức cán bộ, công chức được cử dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2016 bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Sau thời hạn này, Bộ Nội vụ không giải quyết văn bản về việc thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016.
...
BỔ SUNG CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2016

1. Chỉ tiêu nâng ngạch đã thông báo: 30 chỉ tiêu

2. Chỉ tiêu nâng ngạch bổ sung: 15 chỉ tiêu

3. Tổng chỉ tiêu nâng ngạch: 45 chỉ tiêu

Xem nội dung VB