Công văn 3445/CT-TTHT về chi phí được trừ
Số hiệu: 3445/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3445/CT-TTHT
V/v chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

Kính gởi:

Công ty TNHH Mega Lifesciences
Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
MST: 0302125855

 

Trả lời văn bản số 01/1012 ngày 25/04/2012 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

- Căn cứ tiết a2 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“Hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên không được bồi thường và nằm trong định mức do doanh nghiệp xây dựng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên vượt quá định mức do doanh nghiệp xây dựng thì phần vượt định mức sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

...”

- Tại điểm 2.19 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi không được trừ bao gồm:

“Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;”

Căn cứ quy định nêu trên thì hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên không được bồi thường và nằm trong định mức do doanh nghiệp xây dựng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khoản chi phí thực hiện chương trình quảng cáo, khuyến mãi theo đúng pháp luật về xúc tiến thương mại được tính vào chi phí được trừ và thuộc khoản chi phí bị khống chế không vượt quá 10% trên tổng chi phí (tổng chi phí bao gồm cả chi phí hàng hư hỏng do quá trình sinh hoá tự nhiên nằm trong định mức xây dựng của Công ty).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT 2;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.
872 - 97947/12.Vhdchau

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga