Công văn 3403/VPCP-KTN thăm dò mỏ cát silic tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 3403/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3403/VPCP-KTN
V/v thăm dò mỏ cát silic tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn số 14/UBND-TN ngày 04 tháng 01 năm 2012, ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 518/BXD-VLXD ngày 04 tháng 04 năm 2012), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1396/BTNMT-ĐCKS ngày 8 tháng 5 năm 2012) về việc thăm dò mỏ cát silic tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa một phần diện tích mỏ cát silic (50ha) khu vực xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ra khỏi Quy hoạch dự trữ khoáng sản làm xi măng như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên và bổ sung vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

2. Giao: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thống nhất xác định ranh giới khu vực điều chỉnh; Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp phép thăm dò, khai thác diện tích mỏ cát trên cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo quy định của Luật Khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3), Đg.18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.