Công văn 3397/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về Khoản vay cho Chương trình Phát triển tài chính vi mô – Tiểu chương trình 1
Số hiệu: 3397/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3397/VPCP-QHQT
V/v: đàm phán với ADB về Khoản vay cho Chương trình Phát triển tài chính vi mô – Tiểu chương trình 1.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 70/TTr-NHNN ngày 9 tháng 5 năm 2012 về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về khoản vay cho chương trình Phát triển tài chính vi mô – Tiểu chương trình 1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với ADB về Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho chương trình Phát triển tài chính vi mô – Tiểu chương trình 1. Thời gian đám phán dự kiến vào đầu tháng 5 năm 2012 ngay tại Hà Nội.

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cập nhật và ký Thư Chính sách phát triển cho Khoản vay nêu trên gửi ADB trước khi đàm phán.

3. Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện các cơ quan như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên do ông Nguyễn Vĩnh Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn. Chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân sách Nhà nước đài thọ theo quy định thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theo quy định.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.