Công văn 3387/TCT-CS năm 2016 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Số hiệu: 3387/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3387/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 828/CT-HCQTTVAC ngày 1/4/2016 và công văn s 1392/CT-HCQTTVAC ngày 26/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định:

“4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tin.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.”

Căn cứ vào quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế: Trường hợp Công ty cổ phần dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế - Chi nhánh Hà Nam làm mất 01 hóa đơn đầu ra liên 2 (loại hóa đơn GTGT: mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AN/15P, shóa đơn 0009993) và Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã làm việc trực tiếp với Công ty xác định hóa đơn ký hiệu AN/15P số 0009993 là hóa đơn xóa bỏ và đã được Công ty lập thay thế bằng hóa đơn ký hiệu AN/15P số 0010015, Công ty cổ phần dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế - Chi nhánh Hà Nam thực hiện cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của việc mất hóa đơn nêu trên thì Tổng cục Thuế thng nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại công văn số 1392/CT-HCQTTTVAC ngày 26/5/2016.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế, (TCT)(2b);

- Vụ TVQT, Vụ KTNB;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
...
4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.