Công văn 3375/VPCP-KTTH về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô điện không đăng ký lưu hành và tham gia giao thông
Số hiệu: 3375/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3375/VPCP-KTTH
V/v thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô điện không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 4786/BTC-CST ngày 11 tháng 4 năm 2012), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 3575/BCT-TC ngày 26 tháng 4 năm 2012), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3143/BGTVT-KHCN ngày 24 tháng 4 năm 2012), Bộ Tư pháp (công văn số 3158/BTP-PLDSKT ngày 25 tháng 4 năm 2012) và Bộ Công an (công văn số 1370/BCA-C61 ngày 04 tháng 5 năm 2012) về việc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô điện không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2009 và quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ,
 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng