Công văn 3365/VPCP-KTN về bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch
Số hiệu: 3365/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3365/VPCP-KTN
V/v bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 7391/UBND-CN ngày 29 tháng 11 năm 2011, số 8190/UBND-CN ngày 23 tháng 12 năm 2011 và số 92/UBND-CN ngày 06 tháng 01 năm 2012), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 4696/BTC-QLCS và số 4697/BTC-QLCS ngày 09 tháng 4 năm 2012), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4909/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 12 năm 2011 và số 167/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 01 năm 2012) về việc bán tài sản để thực hiện dự án theo quy hoạch, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc xử lý tài sản trên đất và quyết định giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án tại cơ sở nhà đất tại số 66 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Trụ sở cũ của Cục Thuế Nghệ An) và cơ sở nhà đất tại số 2 đường Trần Phú, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh (Trụ sở cũ của Ủy ban nhân dân phường Hồng Sơn) theo quy hoạch được phê duyệt, theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
 Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.