Công văn 3347/CT-TTHT về thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 3347/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3347/CT-TTHT
V/v thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV TM SA BE CO
Địa chỉ : 12 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303140574

 

Trả lời văn bản số 124/TM/12 ngày 12/4/2012 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 1.3.b khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành đến ngày 29/02/2012):

Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua trên hai mươi triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.”

- Căn cứ công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT:

“... Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán theo phương thức trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa dịch vụ mua trên 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế, đến thời hạn thanh toán nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh mới có được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh có quyền khai bổ sung nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế...”

Trường hợp Công ty trong tháng 01/2012 có mua hàng hóa theo phương thức trả chậm, thời điểm thanh toán theo thỏa thuận tại hợp đồng vào tháng 02/2012. Công ty đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào kỳ khai thuế tháng 01/2012. Đến thời điểm thanh toán (tháng 02/2012), Công ty vẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì Công ty phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn trên vào kỳ khai thuế tháng 02/2012.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp lụât đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Phòng KT 1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
775_pthy 77770/12

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga