Công văn 3314/BTP-PBGDPL năm 2021 về rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP và đề xuất, kiến nghị
Số hiệu: 3314/BTP-PBGDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3314/BTP-PBGDPL
V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và đề xuất, kiến nghị

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 5172/VPCP-KTTH ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở Công văn số 10417/BTC-HCSN ngày 10/9/2021 của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP) và đề xuất sửa đổi, bổ sung, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá chung về tình hình phân bổ, sử dụng ngân sách dành cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, ngành, đoàn thể, địa phương;

2. Tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và các văn bản hiện hành của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cụ thể: (i) Quy định về nội dung chi; (ii) Quy định về mức chi; (iii) Quy định khác không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

3. Những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP cũng như chính sách, quy định nói chung về tài chính, ngân sách dành cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm triển khai đầy đủ, có chất lượng hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ tại Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 09/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần quan tâm giải quyết.

4. Không đề xuất các nội dung chi, mức chi liên quan đến chi bồi dưỡng, các nội dung chi ngoài lương cho cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW cho đến khi áp dụng chính sách tiền lương mới.

Để kịp thời tổng hợp thông tin phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP , đáp ứng yêu cầu lập, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong công tác PBGDPL, xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2022, đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương phối hợp rà soát, đánh giá và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 07/10/2021.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: đồng chí Nguyễn Thùy Nhung, điện thoại: 024.62739480/0973787713; email: nguyenthuynhung@moj.gov.vn).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Tổ chức pháp chế/đơn vị tham mưu công tác PBGDPL
của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương (để thực hiện);
- Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh