Công văn 3301/VPCP-QHQT về gia nhập Mạng lưới cây ăn quả nhiệt đới quốc tế (TFNet)
Số hiệu: 3301/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3301/VPCP-QHQT
V/v gia nhập Mạng lưới cây ăn quả nhiệt đới quốc tế (TFNet)

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia nhập Mạng lưới cây ăn quả nhiệt đới quốc tế (công văn số 1253/BNN-HTQT ngày 27 tháng 4 năm 2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia làm thành viên của Mạng lưới cây ăn quả nhiệt đới quốc tế (TFNet).

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về kinh phí đăng ký tham gia TFNet (đóng góp 01 lần) theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP; PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.