Công văn 3267/LĐTBXH-TCCB năm 2021 về rà soát danh mục vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 3267/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hà Xuân Tùng
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3267/LĐTBXH-TCCB
V/v rà soát danh mục vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: ……………………………………………

Ngày 15/9/2021, Bộ Nội vụ có văn bản số 4524/BNV-CCVC về việc xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm; ngày 24/9/2021, Bộ Nội vụ có văn bản số 4735/BNV-TCBC về việc rà soát danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm đã được tổng hợp tại văn bản số 1368-CV/BCSĐ ngày 01/4/2020 của Ban cán sự đảng Chính phủ về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức và văn bản số 309-CV/BCSĐ ngày 29/12/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc xây dựng vị trí việc làm viên chức và cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực lao động, người có công và xã hội (nội dung văn bản số 4524/BNV-CCVC và văn bản số 4735/BNV-TCBC được đăng tải trên hệ điều hành tác nghiệp eMolisa tại Mục văn bản đến).

Để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng bản mô tả, khung năng lực đối với từng vị trí việc làm và gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/10/2021 (đồng thời, file word gửi theo địa chỉ: dinhha.molisa@gmail.com)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Hà Xuân Tùng

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ

1. Vụ Bảo hiểm xã hội

2. Vụ Bình đẳng giới

3. Văn phòng Đng - Đoàn thể và Văn phòng Ban cán sự Đảng

4. Vụ Hợp tác quốc tế

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính

6. Vụ Pháp chế

7. Văn phòng Bộ

8. Thanh tra Bộ

9. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

10. Cục Quản lý lao động ngoài nước

11. Cục An toàn lao động

12. Cục Người có công

13. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

14. Cục Việc làm

15. Cục Bảo trợ xã hội

16. Cục Trẻ em

17. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

18. Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.