Công văn 3265/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 61/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3265/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 30/05/2012 Ngày hiệu lực: 30/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3265/BGDĐT-TCCB
V/v báo cáo kết quả thực hiện NĐ số 61/NĐ-CP ngày 20/6/2006

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 20 tháng 6 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61).

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61. Để có cơ sở báo cáo Chính phủ kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 61 và dự kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 61 (số liệu của năm 2011):

1. Số nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) được điều động luân chuyển đến công tác tại cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn? Số kinh phí chi trả phụ cấp thu hút cho đối tượng này?

2. Số nhà giáo, CBQLGD hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ công tác tại cơ sở giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (thời hạn 3 năm đối với nữ, 5 năm đối với nam), được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền bố trí, sắp xếp đến công tác tại cơ sở giáo dục và đào tạo không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?

3. Số nhà giáo, CBQLGD hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ công tác theo quy định tại cơ sở giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiếp tục ở lại công tác tại cơ sở giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn? Số kinh phí chi trả phụ cấp thu hút cho đối tượng này?

Báo cáo của các sở gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và qua thư điện tử: btly@moet.gov.vn trước ngày 15 tháng 6 năm 2012.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.