Công văn 3261/BGDĐT-KHTC báo cáo thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP, năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3261/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Hồng Quang
Ngày ban hành: 30/05/2012 Ngày hiệu lực: 30/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3261/BGDĐT-KHTC
V/v: báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP , năm 2011.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Các Trường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 5263/BTC-HCSN ngày 19/4/2012 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Trường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP trong năm 2011 theo các phụ lục đính kèm công văn này.

Báo cáo của đơn vị được gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 08 tháng 6 năm 2012 để Bộ tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (đề nghị gửi trước file báo cáo qua thư điện tử theo địa chỉ: dmtung@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Hồng Quang

 

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo công văn số: 3261/BGDĐT-KHTC ngày 30/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

…………, ngày      tháng      năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM
ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

NĂM 2011

I. Về thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/N Đ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ:

- Kinh phí tự chủ (đối với đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động): ……...….triệu đồng.

- Kinh phí NSNN cấp thực hiện tự chủ (đối với đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động): …………… triệu đồng.

II. Kết quả thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

1. Tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

- Xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ: (nếu chưa ban hành nêu rõ lý do).

- Các giải pháp thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.

2. Tình hình huy động vốn:

- Số vốn huy động được ……….. triệu đồng (trong đó: huy động của cán bộ công nhân viên ……….. triệu đồng; vay vốn của các tổ chức tín dụng: …………. Triệu đồng).

- Các giải pháp huy động vốn.

3. Tình hình thực hành tiết kiệm chi và tăng thu:

- Số kinh phí tiết kiệm được ………. Triệu đồng; tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với dự toán được giao ….%.

- Số tăng thu ….. triệu đồng, so với năm trước tăng ….. triệu đồng (tăng …%).

- Các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi.

4. Tình hình bố trí, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế.

5. Tình hình thu nhập tăng thêm người lao động:

- Hệ số thu nhập tăng thêm: ….. lần.

(Chi tiết theo phụ lục 03 và phụ lục 04 đính kèm).

6. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân khi thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP .

III. Kiến nghị sửa đổi.

 


PHỤ LỤC 02

(Kèm theo công văn số: 3261/BGDĐT-KHTC ngày 30/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên đơn vị:

Phụ lục 03

BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP

NĂM 2011

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Biên chế, lao động hợp (trên 1 năm )

Quỹ tiền lương cấp, chức vụ trong năm

Tổng kinh phí trong năm

Trong đó

Tổng thu nhập tăng thêm trong năm

Trích lập

Kinh phí ngân sách cấp giao tự chủ tài chính

Nguồn thu phí, lệ phí được để lại

Thu dịch vụ

Thu khác

Quỹ phát triển SN

Quỹ phúc lợi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đơn vị sự nghiệp kinh phí hoạt động do NSNN bảo đảm toàn bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 11,12: Trích lập quỹ PTSN, Quỹ phúc lợi: đối với đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động và đơn vị tự bảo đảm 1 phần chi phí hoạt động; Chi đầu tư cơ sở vật chất, khi khen thưởng, phúc lợi đối với đơn vị NSNN bảo đảm toàn cộ chi phí.


PHỤ LỤC 03

(Kèm theo công văn số: 3261/BGDĐT-KHTC ngày 30/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên đơn vị:

Phụ lục 04

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

NĂM 2011

STT

Nội dung

Đơn vị tính

TH năm 2011

I

Tổng số biên chế, lao động của đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính

người

 

 

Số biên chế

người

 

 

 - Số kế hoạch

người

 

 

 - Số thực hiện

người

 

 

Lao động hợp đồng (trên 1 năm)

người

 

II

Quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm của các đơn vị được giao tự chủ tài chính

tr.đồng

 

III

Tổng kinh phí trong năm

tr.đồng

 

1

Kinh phí NSNN cấp trong năm

tr.đồng

 

2

Thu sự nghiệp trong năm, gồm:

tr.đồng

 

 

Thu phí, lệ phí

tr.đồng

 

 

Thu dịch vụ

tr.đồng

 

 

Thu khác

tr.đồng

 

IV

Tổng thu nhập tăng thêm trong năm

tr.đồng

 

V

Trích lập các quỹ

tr.đồng

 

1

Quỹ phát triển sự nghiệp

tr.đồng

 

2

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

tr.đồng

 

VI

Về huy động vốn

tr.đồng

 

 

Số vốn huy động được

tr.đồng

 

 

 - Huy động của CBCNV

tr.đồng

 

 

 - Vay vốn của các tổ chức tín dụng

tr.đồng

 

VII

Về tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên

 

 

 

 - Số kinh phí tiết kiệm được

tr.đồng

 

VIII

Về số thu sự nghiệp

 

 

 

 - Số thu trong năm

tr.đồng

 

 

 - Số tăng thu so với năm trước

tr.đồng

 

IX

Về thu nhập tăng thêm

 

 

 

 - Thu nhập tăng thêm bình quân của người lao động

đồng/tháng

 

 

 - Hệ số thu nhập tăng thêm

lần