Công văn 3259/BGDĐT-GDDH hướng dẫn học bổ sung kiến thức cho thí sinh được xét tuyển vào đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3259/BGDĐT-GDDH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 30/05/2012 Ngày hiệu lực: 30/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3259/BGDĐT-GDDH
V/v: hướng dẫn học bổ sung kiến thức cho thí sinh được xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng;
- Các trường dự bị đại học, dự bị đại học dân tộc và khoa dự bị đại học.

 

Tại điểm b, khoản 1, Điều 33 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 5 tháng 3 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, nếu học ba năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này thì Hiệu trưởng các trường xem xét quyết định xét tuyển cho vào học, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức thực hiện bổ sung kiến thức đối với thí sinh quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 33 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được xét tuyển vào các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là trường) như sau:

1. Trên cơ sở quy định môn học bồi dưỡng kiến thức và đánh giá tại Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hiệu trưởng nhà trường xem xét xác định môn học, thời lượng môn học (Lưu ý: bổ sung kiến thức Ngoại ngữ và Tin học), phương án xét vào học chính thức theo trình độ và ngành học trên cơ sở nguyện vọng và điểm tổng kết cuối năm học bổ sung kiến thức của thí sinh và công bố công khai tới thí sinh.

2. Thí sinh được xét tuyển vào trường phải học bổ sung kiến thức các môn học theo quy định tại mục 1 và thời gian đào tạo bằng tổng thời gian học bổ sung kiến thức và thời gian đào tạo theo chương trình đào tạo của ngành học.

3. Tổ chức lớp bổ sung kiến thức

a) Đối với trường đủ điều kiện (số lượng thí sinh đăng kí, đội ngũ cán bộ giảng dạy), Hiệu trưởng tổ chức lớp để bổ sung kiến thức cho thí sinh tại trường.

 b) Đối với trường không đủ điều kiện bổ sung kiến thức cho thí sinh, Hiệu trưởng tổ chức chuyển thí sinh về các trường dự bị đại học, dự bị đại học dân tộc, các khoa dự bị đại học hoặc các trường đủ điều kiện theo vùng để tổ chức lớp học bổ sung kiến thức theo yêu cầu.

Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các trường dự bị đại học, dự bị đại học dân tộc và khoa dự bị đại học triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn của công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga