Công văn 3245/UBND-ĐT năm 2021 về kiểm soát hoạt động các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế Nội bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến thành phố Hà Nội
Số hiệu: 3245/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hiệu lực: 27/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3245/UBND-ĐT
V/v kiểm soát hoạt động các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế Nội bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trong thời gian qua được sự quan tâm, phối hợp của Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Qua 60 ngày thực hiện giãn các xã hội, Thành phố Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố phía Nam và một số địa phương khác vẫn còn diễn biến phức tạp; dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh, thành phố khác vào Hà Nội vẫn còn rất cao.

Để đảm bảo mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế Nội Bài và Cục Đường sắt Việt Nam dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội; trừ trường hợp phục vụ công tác công vụ, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, vận chuyển hàng hóa hoặc tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố khác về khi có sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy; (để b/cáo)
- Chủ tịch UBND TP; (để b/cáo)
- Các PCT UBND Thành phố, Cục Hàng không Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Sở GTVT;
- VPUBTP CVP, các PCVP, TH, TKBT, KGVX, NC, KT, ĐT;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Chỉ thị 22/CT- UBND năm 2009 về quản lý, sử dụng pháo Ban hành: 25/12/2009 | Cập nhật: 20/06/2014