Công văn 3234/VPCP-KSTT dự thảo Đề cương Đề án cải cách thể chế và tăng cường phối hợp quản lý kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020
Số hiệu: 3234/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3234/VPCP-KSTT
V/v Dự thảo Đề cương Đề án cải cách thể chế và tăng cường phối hợp quản lý kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1127/TTr-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2012 về việc trình đề cương Đề án cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về các Tiểu đề án từ nhóm 1 đến nhóm 4 và Tiểu đề án số 11 thuộc nhóm 5 nêu trong đề cương Đề án: Cần soát xét kỹ và xem lại sự cần thiết phải nêu trong Đề án này, vì các Tiểu đề án này có nhiều nội dung trùng lặp với một số văn bản pháp luật đã được ban hành và trùng lặp với một số đề án, dự án đã được Chính phủ giao cụ thể cho các Bộ, cơ quan thực hiện tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 và Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ.

2. Về Tiểu đề án số 10 thuộc nhóm 5 liên quan đến cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, đây là nội dung quan trọng và chủ yếu của Đề án, vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu, xây dựng chi tiết, đầy đủ hơn, trong đó lưu ý đến việc cải cách cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan hữu quan và đề xuất cụ thể chế tài, xử lý vi phạm trong phối hợp quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính, tiền tệ.

3. Căn cứ ý kiến trên, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng cho ý kiến trong tháng 7 năm 2012 trước khi trình Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để báo cáo)
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Trợ lý, Thư ký Thủ tướng, Phó TTg,
 Các vụ: TH, KTTH, KTN, ĐMDN,
 PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (4). 36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ