Công văn 3231/VPCP-KTTH tổ chức Hội nghị về phương án xã hội hóa nguồn vốn dành cho Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Số hiệu: 3231/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3231/VPCP-KTTH
V/v tổ chức Hội nghị về phương án xã hội hóa nguồn vốn dành cho Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1892/BGDĐ-CTHSSV ngày 30 tháng 3 năm 2012 về việc tổ chức Hội nghị về phương án xã hội hóa nguồn vốn dành cho Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý họp về Đề án tổ chức Hội nghị về phương án xã hội hóa nguồn vốn dành cho Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội gửi các tài liệu liên quan cho các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu trước, chuẩn bị ý kiến (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội …).

3. Thời hạn họp dự kiến vào ngày 15 tháng 5 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- TW mặt trận TQVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.