Công văn 3227/VPCP-HC nội dung trong quá trình trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu: 3227/VPCP-HC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3227/VPCP-HC
Về một số nội dung trong quá trình trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

 

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; để thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan lưu ý một số nội dung trong quá trình trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc như sau:

1. Về hồ sơ trình

a) Chỉ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hồ sơ công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ sẽ gửi lại cơ quan trình hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết (đồng thời sẽ thông báo lại cho cơ quan trình biết) hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Tờ trình ghi rõ trình Chính phủ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ và chỉ gửi một địa chỉ duy nhất trong phần "Kính gửi"; các địa chỉ khác gửi để báo cáo hoặc để biết được ghi trong phần "Nơi nhận";

c) Hồ sơ trình phải có đầy đủ các văn bản, tài liệu có liên quan và bản ghi điện tử kèm theo như hướng dẫn tại Công văn số 8665/VPCP-HC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ;

d) Thể thức, kỹ thuật trình bày các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Văn phòng Chính phủ gửi kèm một số mẫu văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thuận tiện trong quá trình xây dựng dự thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục I, II, III, IV kèm theo).

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan trình trao đổi với Văn phòng Chính phủ để xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản trong phần "Nơi nhận" dự thảo văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để đảm bảo ghi đúng và đầy đủ địa chỉ nơi nhận.

2. Về phối hợp xử lý tờ trình, hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa đủ cơ sở, căn cứ để trình (khoản 2 Điều 15 Quy chế làm việc của Chính phủ), đề nghị các cơ quan phối hợp trả lời bằng văn bản rõ ràng những vấn đề theo đúng chức năng, thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình và đúng thời hạn theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

3. Về phối hợp xử lý những vấn đề liên ngành còn ý kiến khác nhau, đề nghị các cơ quan lưu ý một số nội dung sau:

a) Xác định rõ ngay từ đầu sự cần thiết ban hành, định hướng, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo đối với các đề án/dự án/dự thảo văn bản;

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý hoặc kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để xử lý những vấn đề có tính chất liên ngành còn ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng các đề án/dự án/dự thảo;

c) Tham dự các cuộc họp do Văn phòng Chính phủ tổ chức để phối hợp xử lý tổng hợp nội dung đề án/dự án/dự thảo trong quá trình Văn phòng Chính phủ xử lý hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Về phối hợp xây dựng, gửi Phiếu ghi ý kiến thành viên Chính phủ

a) Đề nghị cơ quan chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Phiếu ghi ý kiến thành viên Chính phủ theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 18 Quy chế làm việc của Chính phủ;

b) Đề nghị các thành viên Chính phủ cho ý kiến về tất cả các nội dung cần trả lời trong Phiếu ghi ý kiến thành viên Chính phủ và gửi Phiếu xin ý kiến đúng thời hạn theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Trường hợp thành viên Chính phủ có ý kiến khác, đề nghị làm thành văn bản riêng theo đúng thể thức quy định và đính gửi kèm theo Phiếu ghi ý kiến thành viên Chính phủ.

5. Về ký tắt dự thảo văn bản

Dự thảo văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành được in một mặt giấy, chỉ có chữ ký tắt của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo (tại vị trí ngay sau phần kết thúc nội dung).

6. Ký văn bản đính chính

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký văn bản đính chính các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành do Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định về thủ tục trình theo Quy chế làm việc của Chính phủ, nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi với Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: (để b/c);
- BTCN, các PCN;
- Các Vụ, Cục, TTTH, Cổng TTĐT;
- Trợ lý, Thư ký TTg, Thư ký PTTg, Thư ký BTCN;
- VP BCSĐ Chính phủ, BCĐ ĐMPTDN;
- Lưu: VT, HC (10). NVH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

PHỤ LỤC I

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 3227/VPCP-HC ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ)

Mẫu 1. Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)

Mẫu 2. Nghị định của Chính phủ (ban hành văn bản kèm theo).

Mẫu 3. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

Mẫu 4. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định.

Mẫu 5. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định.

Mẫu 6. Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều Nghị định.

 

Mẫu 1 - Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /20..(1)../NĐ-CP

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20..(1)..

 

NGHỊ ĐỊNH

…………………. (2)…………………

Căn cứ ……………………………(3)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(3) ....................................................................................... ;

Theo đề nghị của ……………………(4) .................................................................................. ,

Chính phủ ban hành Nghị định …………….(2) .........................................................................

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chương …

………………………

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

Chương …

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- Lưu: VT, …(5).A.XX(6).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành

(2) Tên Nghị định.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo Nghị định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo Nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

 

Mẫu 2 - Nghị định của Chính phủ (ban hành văn bản kèm theo)

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /20..(1)../NĐ-CP

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20..(1)..

 

NGHỊ ĐỊNH

…………………. (2)…………………

Căn cứ ……………………………(3)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(3) ....................................................................................... ;

Theo đề nghị của ……………………(4) .................................................................................. ,

Chính phủ ban hành Nghị định ...............................................................................................

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này ..............................................................................

………………………………. (2) ..............................................................................................

Điều 2... ..............................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

........................................................................................................................................... .

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- Lưu: VT, …(5).A.XX(6).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành

(2) Tên của bản Quy chế (Điều lệ) được ban hành.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo Nghị định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo Nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

 

Mẫu văn bản ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

QUY CHẾ/ĐIỀU LỆ …

…………………. (1)…………………
(Ban hành kèm theo Nghị định số ………../20…/NĐ-CP ngày … tháng… năm 20… của Chính phủ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chương …

……………………….......................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

Chương …

..............................................................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên gọi của Quy chế/Điều lệ …

 

Mẫu 3 - Nghị quyết liên tịch

CHÍNH PHỦ - …(1)...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /20…/NQLT-CP-…(2)…

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

…………………. (3)…………………

Căn cứ ……………………………(4)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(4) ....................................................................................... ;

Chính phủ và … ban hành Nghị quyết liên tịch ……….. (3) ………………

Điều ... …………………………………(5)..................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN
NGƯỜI KÝ --(7)--
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Nơi nhận:
- ………….;
- Lưu: VT, …(6)...A.XX.

 

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức liên tịch ban hành.

(2) Chữ viết tắt tên tổ chức liên tịch ban hành Nghị quyết.

(3) Tên gọi của Nghị quyết liên tịch.

(4) Căn cứ pháp lý để ban hành; mục đích (nếu có) và phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết liên tịch.

(5) Nội dung của Nghị quyết liên tịch.

(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo của Văn phòng Chính phủ và tổ chức liên tịch ban hành và số lượng bản lưu (nếu cần). Nghị quyết liên tịch được lưu tại văn thư của Văn phòng Chính phủ; lưu hồ sơ tại đơn vị soạn thảo (hoặc trình) của Văn phòng Chính phủ và tổ chức liên tịch ban hành.

(7) Nếu người ký thay mặt tập thể thì ghi là: TM.

 

Mẫu 4 - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /20..(1)../NĐ-CP

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20..(1)..

 

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số …………. (2)…………

Căn cứ ……………………………(3)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(3) ....................................................................................... ;

Theo đề nghị của ……………………(4) .................................................................................. ,

Chính phủ ban hành Nghị định................................................................................................

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số …(2)…:

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều ….:.............................................................................................................................

........................................................................................................................................... ”

2. Bổ sung mục … a (số thứ tự của Mục ngay trước Mục được bổ sung) như sau:

"Mục …a: ............................................................................................................................

........................................................................................................................................... "

3. Bãi bỏ Điều …

Điều 2.

1. Bãi bỏ các Điều …

2. Thay đổi từ "…………" thành từ "…………." Tại các Điều ....................................................

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày .................................................................................

2. Nghị định này bãi bỏ ........................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- Lưu: VT, …(5).A.XX(6).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành

(2) Tên gọi của Nghị định được sửa đổi, bổ sung.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo Nghị định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo Nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

 

Mẫu 5 - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Điều lệ ban hành kèm Nghị định

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /20..(1)../NĐ-CP

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20..(1)..

 

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Điều lệ ………….. ban hành kèm theo Nghị định số …./20../NĐ-CP ……. (2)……

Căn cứ ……………………………(3)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(3) ....................................................................................... ;

Theo đề nghị của ……………………(4) .................................................................................. ,

Chính phủ ban hành Nghị định  ..............................................................................................

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Điều lệ … ban hành kèm theo Nghị định số …(2) …:

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều …: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................... “

2. Bổ sung Điều … a (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) như sau:

"Điều …a: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................... "

Điều 2.

1. Bãi bỏ các Điều …

2. Thay đổi từ "……." thành từ "…….." tại các Điều ................................................................

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày .................................................................................

2. Nghị định này bãi bỏ ...................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- Lưu: VT, …(5).A.XX..(6)..

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành

(2) Tên gọi của Nghị định sửa đổi, bổ sung.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo Nghị định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo Nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

 

Mẫu 6 - Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều Nghị định

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /20..(1)../NĐ-CP

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20..(1)..

 

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số …(2)…; Nghị định số ….. (2a) … và Nghị định số …(2b) …/ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến …(3)…

Căn cứ ……………………………(4)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(4) ....................................................................................... ;

Theo đề nghị của ……………………(5) .................................................................................. ,

Chính phủ ban hành Nghị định  ..............................................................................................

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ……….(2) ......................................

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều …: ............................................................................................................................ “

2. ........................................................................................................................................

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ………..(2a) ……….........................

............................................................................................................................................

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ………..(2b) ……….........................

............................................................................................................................................

Điều …

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày .................................................................................

2. Nghị định này bãi bỏ ...................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- Lưu: VT, …(6)..A.XX…(7)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành

(2) (2a), (2b) tên gọi của Nghị định được sửa đổi, bổ sung.

(3) Khái quát hóa nội dung của các Nghị định có liên quan.

(4) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(5) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo Nghị định.

(6) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo Nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

 

PHỤ LỤC II

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 3227/VPCP-HC ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ)

Mẫu 1. Nghị quyết (quy định trực tiếp)

Mẫu 2. Nghị quyết (quy định gián tiếp).

Mẫu 3. Tờ trình.

Mẫu 4. Báo cáo.

Mẫu 5. Công văn (gửi một cơ quan, tổ chức).

Mẫu 6. Công văn (gửi nhiều cơ quan, tổ chức).

Mẫu 7. Công văn đính chính văn bản.

 

Mẫu 1. Nghị quyết (quy định trực tiếp)*

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /NQ-CP

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

NGHỊ QUYẾT

………….(1)………..

CHÍNH PHỦ

Căn cứ ……………………………(2)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(2) ....................................................................................... ;

........................................................................................................................................... ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

………………………………… (3) ............................................................................................

............................................................................................................................................

Điều …

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều….;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT (4), …(5).A.xx(6)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Bao gồm cả Nghị quyết phiên họp Chính phủ.

(1) Trích yếu nội dung Nghị quyết.

(2) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành Nghị quyết.

(3) Nội dung Nghị quyết.

(4) Văn thư Văn phòng Chính phủ.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu 2. Nghị quyết (quy định gián tiếp)

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /NQ-CP

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

NGHỊ QUYẾT

Ban hành (Phê duyệt) ………….(1)………..

CHÍNH PHỦ

Căn cứ ……………………………(2)…………………….............................................................. ;

Căn cứ …………………………............................................................................................... ;

Xét đề nghị của ................................................................................................................... ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Nghị quyết này ……… (1) ..........................................

............................................................................................................................................

Điều ….................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều….;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (3). A.xx(4).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Nghị quyết.

(2) Căn cứ trực tiếp để ban hành Nghị quyết.

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu văn bản (ban hành (phê duyệt) kèm theo Nghị quyết)(*)

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TÊN LOẠI VĂN BẢN (1)

.............………….(2)………..............
(Ban hành (phê duyệt) kèm theo Nghị quyết số …../NQ-CP ngày … tháng … năm 20… của Chính phủ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều ….................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

Chương …

………………………………………..

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chương …

………………………………………..

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(3)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Bố cục có thể bao gồm chương, mục, điều, khoản, điểm.

(1) Tên loại văn bản như: Chương trình, Đề án, Quy chế, Quy định, …

(2) Trích yếu nội dung của văn bản.

(3) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu 3. Tờ trình

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /TTr-CP

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

TỜ TRÌNH

........………….(1)……….................

Kính gửi: ………………..

……………………………(2)……………………......................................................................... ;

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (3). A.xx(4).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Tờ trình.

(2) Nội dung Tờ trình.

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

Nếu Bộ trưởng ký thừa ủy quyền thì ghi là: TUQ. THỦ TƯỚNG
                                                                      BỘ TRƯỞNG BỘ ….

 

Mẫu 4. Báo cáo

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /BC-CP

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

BÁO CÁO

 ………….(1)………..

Kính gửi: ………………..

……………………………(2)……………………......................................................................... ;

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (3). A.xx(4).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Báo cáo.

(2) Nội dung Báo cáo.

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

Nếu Bộ trưởng ký thừa ủy quyền thì ghi là: TUQ. THỦ TƯỚNG
                                                                      BỘ TRƯỞNG BỘ ….

 

Mẫu 5. Công văn (gửi một cơ quan, tổ chức)

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /CP-…(1)…
V/v …(2)…

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

Kính gửi: ………………...................

……………………………………..…(3)…………………….......................................................... ;

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (4). A.xx(5).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(6)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo (hoặc trình) công văn.

(2) Trích yếu nội dung công văn.

(3) Nội dung công văn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

Nếu Bộ trưởng ký thừa ủy quyền thì ghi là: TUQ. THỦ TƯỚNG
                                                                      BỘ TRƯỞNG BỘ ….

 

Mẫu 6. Công văn (gửi nhiều cơ quan, tổ chức)

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /CP-…(1) …
V/v …(2)…

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

Kính gửi:

- ………………………………………….;

- ………………………………………….;

- ………………………………………….;

 

…………………………(3)……………………............................................................................. ;

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (4). A.xx(5).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(6)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo (hoặc trình) công văn.

(2) Trích yếu nội dung công văn.

(3) Nội dung công văn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

Nếu Bộ trưởng ký thừa ủy quyền thì ghi là: TUQ. THỦ TƯỚNG
                                                                      BỘ TRƯỞNG BỘ ….

 

Mẫu 7. Công văn đính chính văn bản

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /CP-…(1) …
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

Kính gửi: ……………………….................…..

Do sơ suất trong khâu ………….., xin đính chính một số sai sót trong …….. (2) …. như sau:

Tại trang …… dòng thứ ………. từ trên xuống (hoặc từ dưới lên) viết là: "…………………….."

Nay xin sửa lại là:

"………………………"./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (3). A.xx(4).

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG…….(5)…..
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo (hoặc trình) công văn.

(2) Viết đầy đủ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu văn bản cần đính chính.

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản cần đính chính.

 

PHỤ LỤC III

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 3227/VPCP-HC ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ)

Mẫu 1. Quyết định (quy định trực tiếp)

Mẫu 2. Quyết định (ban hành văn bản kèm theo).

Mẫu 3. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy chế/Quy định).

Mẫu 4. Quyết định sửa đổi, bổ sung nhiều Quyết định.

 

Mẫu 1 - Quyết định (quy định trực tiếp)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /20…(1)/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20..(1)..

 

QUYẾT ĐỊNH

….………….(2)…………….

Căn cứ ……………………………(3)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(3) ....................................................................................... ;

Theo đề nghị của ..................................................................................................................

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ……………….. (2) ..................................................

Điều 1. ………………………………… (4) ................................................................................

............................................................................................................................................

Điều 2..................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6)

THỦ TƯỚNG (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên Quyết định.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Nội dung của Quyết định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu 2 - Quyết định (ban hành văn bản kèm theo)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /20…(1)/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20..(1)..

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành ….………….(2)…………….

Căn cứ ……………………………(3)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(3) ....................................................................................... ;

Theo đề nghị của ..................................................................................................................

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ………………..........................................................

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này …………… (2) ......................................................

............................................................................................................................................

Điều 2..................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- Lưu: VT, ...(4). A.XX(5)

THỦ TƯỚNG (6)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên của văn bản ban hành kèm theo Quyết định.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu văn bản ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

QUY CHẾ/QUY ĐỊNH …

……………..(1)……………
(Ban hành kèm theo Quyết định số …../20…/QĐ-TTg ngày … tháng … năm 20 … của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều ….................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chương …

………………………………………..

Điều … ................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chương …

………………………………………..

Điều … ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

THỦ TƯỚNG (2)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên của bản Quy chế/Quy định …

(2) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                   PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu 3 - Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành Quy chế/Quy định)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /20..(1)/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày     tháng   năm 20 ..(1)..

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số ……..(2) ……/sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Quyết định số ………..(2)………

Căn cứ …………………………… (3) ...................................................................................... ;

Căn cứ …………………………… (3) .......................................................................................

Theo đề nghị của ................................................................................................................. ,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định .............................................................................

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số ..(2) …/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/ Quy định … ban hành kèm theo Quyết định số …(2) …:

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều …:............................................................................................................................. “

2. Bổ sung Điều … (số thứ tự của Điều ngày trước Điều được bổ sung) a như sau:

"Điều ...a: ........................................................................................................................... “

Điều 2.

1. Hủy bỏ, bãi bỏ các Điều …

............................................................................................................................................

Điều …

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ...............................................................................

2. Quyết định này bãi bỏ .................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- …………;
- Lưu: VT, …(4)..A.XX.(5)..

THỦ TƯỚNG (6)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên của Quyết định được sửa đổi, bổ sung;

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu 4 - Quyết định sửa đổi, bổ sung nhiều Quyết định

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /20 ..(1)/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày     tháng   năm 20 ..(1)..

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số …(2) …/; Quyết định số …(2a)…; và Quyết định số …(2b)…/ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến …(3)…

Căn cứ …………………………… (4) ...................................................................................... ;

Căn cứ …………………………… (4) .......................................................................................

Theo đề nghị của ................................................................................................................. ,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định .............................................................................

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số ...................................................

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều …:..............................................................................................................................

........................................................................................................................................... “

2. Bổ sung Điều … (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau:

"Điều 2..a: .......................................................................................................................... “

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số ...................................................

1. Điều … được sửa đổi, bổ sung như sau:

............................................................................................................................................

Điều … Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Điều … (Điều khoản thi hành)

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ...............................................................................

2. Quyết định này bãi bỏ .................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- …………;
- Lưu: VT, …(5)..A.XX..(6).

THỦ TƯỚNG (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2), (2a), (2b) Tên của Quyết định được sửa đổi, bổ sung.

(3) Khái quát hóa nội dung của các Quyết định có liên quan, ví dụ liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

(4) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

PHỤ LỤC IV

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 3227/VPCP-HC ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ)

Mẫu 1. Quyết định (quy định trực tiếp)

Mẫu 2. Quyết định (quy định gián tiếp).

Mẫu 3. Chỉ thị.

Mẫu 4. Tờ trình.

Mẫu 5. Báo cáo.

Mẫu 6. Công văn (gửi một cơ quan, tổ chức).

Mẫu 7. Công văn (gửi nhiều cơ quan, tổ chức)

Mẫu 8. Công văn đính chính văn bản.

 

Mẫu 1. Quyết định (quy định trực tiếp)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ….………….(1)…………….

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ ……………………………(2)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ……………………………(3) ....................................................................................... ;

Xét đề nghị của ................................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ………………………………… (3) ................................................................................

............................................................................................................................................

Điều ....................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều …..;
- ………….;
- VPCP: …….;
- Lưu: VT (4), … (5) A.xx(6).

THỦ TƯỚNG (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Quyết định.

(2) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành Quyết định.

(3) Nội dung Quyết định.

(4) Văn thư Văn phòng Chính phủ.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu 2. Quyết định (quy định gián tiếp)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt) ….………….(1)……………………..

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ ……………………………(2)…………………….............................................................. ;

Căn cứ ............................................................................................................................... ;

Xét đề nghị của ................................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này ……………… (1) ................................

............................................................................................................................................

Điều ....................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều …..;
- ………….;
- VPCP: …….;
- Lưu: VT,... (3). A.xx(4).

THỦ TƯỚNG (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Quyết định.

(2) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành Quyết định.

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu văn bản (ban hành kèm theo Quyết định)(*)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

TÊN LOẠI VĂN BẢN (1)

….............………….(2)……………..........
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-TTg ngày … tháng … năm 20… của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều 2. ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chương …

…………………………………

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chương …

…………………………………

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều … ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

THỦ TƯỚNG (3)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Bố cục có thể bao gồm chương, mục, điều, khoản, điểm.

(1) Tên gọi văn bản như: Chương trình, Đề án, Quy chế, Quy định, …

(2) Trích yếu nội dung của văn bản.

(3) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu 3. Chỉ thị

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /CT-TTg

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

CHỈ THỊ

….………….(1)…………….

……………………………………………. (2) ..............................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- ……..;
- ……..;
- VPCP: ……….;
- Lưu: VT, … (3). A.xx (4)

THỦ TƯỚNG (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Chỉ thị.

(2) Nội dung Chỉ thị.

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nến cần).

(5) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Mẫu 4. Tờ trình

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /TTr-TTg

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

TỜ TRÌNH

……..……….(1)…………….

Kính gửi: ………………..

………………………………….……(2)……………………............................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (3). A.xx(4).

THỦ TƯỚNG (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Tờ trình.

(2) Nội dung Tờ trình.

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

Nếu Bộ trưởng ký thừa ủy quyền thì ghi là: TUQ. THỦ TƯỚNG
                                                                      BỘ TRƯỞNG ….

 

Mẫu 5. Báo cáo

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /BC-TTg

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

BÁO CÁO

………….(1)………..

Kính gửi: ………………..

……………………………(2)……………………..........................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (3). A.xx(4).

THỦ TƯỚNG (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung Báo cáo.

(2) Nội dung Báo cáo.

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

Nếu Bộ trưởng ký thừa ủy quyền thì ghi là: TUQ. THỦ TƯỚNG
                                                                      BỘ TRƯỞNG ….

 

Mẫu 6. Công văn (gửi một cơ quan, tổ chức)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /TTg-…(1)…
V/v …….(2)……..

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

Kính gửi: ……..................…………..

……………………………………..…(3)……………………...........................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (4). A.xx(5).

THỦ TƯỚNG (6)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo Công văn.

(2) Trích yếu nội dung Công văn.

(3) Nội dung Công văn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

Nếu Bộ trưởng ký thừa ủy quyền thì ghi là: TUQ. THỦ TƯỚNG
                                                                      BỘ TRƯỞNG ….

 

Mẫu 7. Công văn (gửi nhiều cơ quan, tổ chức)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /TTg-…(1) …
V/v …(2)…

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

Kính gửi:

- ………………………………………….;

- ………………………………………….;

- ………………………………………….;

 

…………………………(3)……………………..............................................................................

............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (4). A.xx(5).

THỦ TƯỚNG (6)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo Công văn.

(2) Trích yếu nội dung Công văn.

(3) Nội dung Công văn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu Phó Thủ tướng ký thay thì ghi là: KT. THỦ TƯỚNG
                                                                 PHÓ THỦ TƯỚNG

Nếu Bộ trưởng ký thừa ủy quyền thì ghi là: TUQ. THỦ TƯỚNG
                                                                      BỘ TRƯỞNG ….

 

Mẫu 8. Công văn đính chính văn bản

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /TTg-…(1) …
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày   tháng    năm 20...

 

Kính gửi: …………………………..

Do sơ suất trong khâu ………….., xin đính chính một số sai sót trong …….. (2) …. như sau:

Tại trang …… dòng thứ ………. từ trên xuống (hoặc từ dưới lên) viết là: "…………………….."

Nay xin sửa lại là:

"………………………"./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- VPCP: ……..;
- Lưu: VT,… (3). A.xx(4).

TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG…….(5)…..
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo Công văn.

(2) Viết đầy đủ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu văn bản cần đính chính.

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản cần đính chính.