Công văn 3218/VPCP-KTN về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Số hiệu: 3218/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3218/VPCP-KTN
V/v công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Công an (công văn số 308/BCA-C61 ngày 08 tháng 02 năm 2012); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 1772/BGTVT-PC ngày 15 tháng 3 năm 2012), Tư pháp (công văn số 2116/BTP-PLHSHC ngày 20 tháng 3 năm 2012) và Nội vụ (công văn số 1095/BNV-TCBC ngày 23 tháng 3 năm 2012) về việc chuyển giao công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho ngành Công an, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Về việc Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 84 Luật Giao thông đường bộ đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

2. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe nêu tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa công tác chống tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Cổng TTĐT, các Vụ: NC,
 TCCV, PL, TH,
- Lưu: VT, KTN(4), c.30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý