Công văn 3203/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu
Số hiệu: 3203/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3203/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt.
(Đ/c: Thôn 6, Xã Diễn Kỹ, Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 02/2017/APV ngày 21/8/2017 của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan đsử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn công văn số 5286/TCHQ-TXNK ngày 09/8/2017 về việc hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá thời hạn 365 ngày.

Đnghị Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Nghệ An để được xem xét, hướng dẫn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng