Công văn 3150/VPCP-KTTH về cơ chế bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp
Số hiệu: 3150/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/VPCP-KTTH
V/v cơ chế bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 171/UBND-KTTH ngày 30 tháng 3 năm 2012 về cơ chế bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Cơ chế bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng