Công văn 3128/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Số hiệu: 3128/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: 20/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3128/UBND-KGVX
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Trưởng Ban qun lý các Khu công nghiệp và chế xuất.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chtịch UBND Thành phố về việc chđộng triển khai các biện pháp phòng, chng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau thời gian triển khai biện pháp phòng, chng dịch theo Chthị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Vviệc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các S, ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Công an Thành ph, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất triển khai thực hiện nội dung như sau:

1. Khn trương hoàn thiện dự tho văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các biện pháp phòng chng dịch trong tình hình mới, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phtrước 11h00 ngày 20/9/2021.

2. Ch trì, phối hợp các đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ph, xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai các tiêu chí, điều kiện, biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh, thường xuyên cập nhật, đánh giá để kịp thời điu chỉnh phù hợp với din biến tình hình dịch bệnh xong trước 15h00 ngày 20/9/2021, công khai rộng rãi trên Cng thông tin của Sở Y tế, các Sở, ngành Thành phố để các đơn vị và Nhân dân biết, chấp hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Th
ành ph;
- Các Phó Chủ tịch UBN
D Thành ph;
- VPUB: CVP, các PCVP;

các phòng: KGVX, TKBT.
- Lưu:
VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Chử Xuân Dũng

 





Hiện tại không có văn bản nào liên quan.