Công văn 3125/CT-TTHT về chính sách thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 3125/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3125/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế GTGT

TP.HCM, ngày 7 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SCG Trading Việt Nam
Địa chỉ: 126 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0304189477

 

Trả lời văn thư số ngày 21/03/2012 của Công ty về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết a Khoản 2 Điều 3 Chương I Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Căn cứ tiết b Khoản 1 Điều 9, Điều 11 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT có quy định:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Na.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

…”

Căn cứ Văn bản số 3255/TCT-CS ngày 25/08/2010 của Tổng Cục thuế về việc thuế suất của Thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp của Công ty, nếu được phép thành lập kho ngoại quan, có ký hợp đồng cho thuê kho ngoại quan với tổ chức ở nước ngoài thì áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC. Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê kho ngoại quan, dịch vụ bốc xếp, THC, Do, CFS cho các doanh nghiệp trong nước (không phân biệt hóa đơn đầu vào đơn vị cung cấp lập hóa đơn ghi thuế suất 0% hoặc không ghi thuế suất, chỉ tiêu thuế suất không ghi gạch chéo) thì phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. (Việc các Công ty thuộc ngành hàng hải cung cấp dịch vụ bốc xếp cho Công ty nhưng lập hóa đơn ghi thuế suất 0% là không đúng quy định).

Về việc Công ty có được phép thành lập kho ngoại quan hay không? Đề nghị Công ty liên hệ các cơ quan chức năng (ban quản lý các kho ngoại quan) để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
653-65643/2012-ntn

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga