Công văn 311/UBND-KTTH năm 2014 phê duyệt mức chi và kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập
Số hiệu: 311/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Tôn Hoàng
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 23/08/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/UBND-KTTH
V/v phê duyệt mức chi và kinh phí hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

Xét đề nghị tại Công văn số 550/STC-TCDN ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Sở Tài chính về việc chính sách hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập (Công văn kèm theo), Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về chủ trương, đồng ý theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn nêu trên. Cụ thể:

- Thống nhất phê duyệt nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho một hợp tác xã mới thành lập tối đa là: 14.300.000 đồng (Mười bốn triệu, ba trăm ngàn đồng). Thời gian áp dụng mức chi được thực hiện từ ngày 01/01/2012.

- Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Năm 2012: từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu đã phân bổ trong dự toán năm 2012 cho Liên minh Hợp tác xã Tỉnh;

+ Từ năm 2013 trở đi: bố trí vào dự toán hàng năm của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính bổ sung kinh phí năm 2012 cho đơn vị thực hiện. Liên minh Hợp tác xã Tỉnh có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích; đồng thời thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tnh;
- Kho bc Nhà nưc Tnh;
- Lưu VT + KTTH-Song.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tôn Hoàng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.