Công văn 3093/VPCP-KTTH phương thức xuất bán lương thực dự trữ quốc gia
Số hiệu: 3093/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3093/VPCP-KTTH
V/v: Phương thức xuất bán lương thực dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

'

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4936/BTC-TCDT ngày 12 tháng 4 năm 2012, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2736/BKHĐT-KTDV ngày 19 tháng 4 năm 2012 về phương thức xuất bán lương thực dự trữ quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Tài chính được áp dụng phương thức bán rộng rãi trực tiếp cho mọi đối tượng đối với số lương thực dự trữ quốc gia đến kỳ đổi hạt đã tổ chức bán theo phương thức đấu giá theo quy định nhưng không thực hiện được. Giá tối thiểu bán thóc, gạo do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN,
PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.